නිෂ්පාදන

 • C075 machine product

  C075 යන්ත්‍ර නිෂ්පාදනය

  Thickness සුදුසු thickness ණකම: 0.2mm-0.8mm
  Wide සුදුසු පළල: 6mm-25mm
  Specific සුදුසු පිරිවිතර: එල් ගාංචු ටයි, දත් ගාංචු කේබල් ටයි, ආදිය.
  Function යන්ත්‍ර ක්‍රියාකාරිත්වය: අමතර කොටස් සමඟ වානේ කැපීම